late ijzertijdLegende: 1. Woonerf; 3. Bijgebouw; 5. Grafveld; 8. Andere nederzettingssporen

Binnen de grote verspreiding van ijzertijdsporen in het noordelijke gedeelte van The Loop zijn er drie erven met hoofdgebouwen op te merken die wellicht in de late ijzertijd (500 - 50 v.Chr.) te plaatsen zijn, verder zijn er ook tijdens de werkzaamheden voor de noordelijke brug (westelijke zijde) en de oostelijke ringweg (zuidelijke kant) wellicht twee niet volledig gedocumenteerde erven aangesneden. Verder lijken er verspreid over het gehele terrein verspreide bijgebouwen en voorraadkuilen voor te komen.Voorraadkuil uit de late ijzertijd

Eén erf op zone 1 is vormt een mooie illustratie. Het hoofdgebouw is opmerkelijk groter dan deze uit de vroege ijzertijd. De structuur meet 18 bij 8m en is tweeschepig van opbouw. Rondom het gebouw liggen twee grotere bijgebouwen en twee kuilenzones, aan de rand van het erf liggen nog twee spiekers.

Op zone 1 is tussen de erven, een lange NW-ZO georiënteerde cluster van twee parallelle, onregelmatige lijnen met verschillende kuilen, minstens acht, mogelijk behoren er 13 tot deze kuilencluster. In de vulling van deze sporen bevinden zich mooie aardewerkcontexten die beduidend 'rijker' zijn dan de nederzettingssporen. Vormelijk lijken ze wat op brandrestengraven. Rond één van de kuilen bevindt zich nog een kwartcirculaire greppel. Mogelijk is dit de laatste restant van een cirkel rondom de kuil. Zowel de positionering, de vorm als inhoud van de sporen lijkt erop te wijzen dat er een rituele connotatie aan de kuilen verbonden was, mogelijk betreft het zelfs een grafveld.Centrale rechthoekige kuil, met ondiep bewaarde kwartcirkel er rond

De talrijke sporen van bewoning vertonen een gevarieerd beeld, gespreid over de verschillende fasen in de ijzertijd. Waarschijnlijk lagen per generatie een paar erven gelijktijdig in gebruik te midden van een landschap waarin verschillende akkers en weilanden voorkwamen, waarop frequent geïsoleerde voorraadkuilen en bijgebouwen lijken voor te komen. Op zone 1 bevind zich, duidelijk gerespecteerd door de erven, een zone met bijzondere kuilen die misschien als grafveld kan worden geïnterpreteerd.Volledig bewaard weefgewicht