de balans

Het archeologisch onderzoek op The Loop heeft tot dusver een schat van informatie opgeleverd. Deze site is door zijn quasi diachroon doorlopende occupatiegeschiedenis een unicum in Vlaanderen. De bekomen kennis sluit meestal goed aan bij de gekende archeologische periodes en vult ze goed aan, maar biedt soms ook nieuwe inzichten voor slecht gekende periodes.

De oudste sporen zijn drie vermoedelijke graven uit het finaal neolithicum. Uit de vroege tot midden bronstijd stammen twee (tot drie) boerenerven en een grafcirkel. De late bronstijd wordt vertegenwoordigd door enkele verspreide contexten, een gebouw en een volledig erf dat zich op de overgangsfase met de vroege ijzertijd bevindt.

De ijzertijd is uitgesproken aanwezig met talrijke spiekers verspreid in het landschap en verschillende erven (tot nu toe 7-tal hoofdgebouwen). Opmerkelijk is de mysterieuze kuilenzone (vermoedelijk uit de late ijzertijd) die waarschijnlijk een funeraire (of rituele) functie had.

Voor de Romeinse periode is er eveneens sprake van een duidelijke aanwezigheid met talrijke (een 15-tal) geconstateerde hoofdgebouwen en waterputten, en verspreide brandrestengraven en familiegrafveldjes.

Op de helling naar de Leie toe is een uitgestrekte nederzetting uit de vroege middeleeuwen aangetroffen, met ten minste 4 hoofdgebouwen en 11 waterputten.

Nabij de top van de opduiking waarop de hele site is ingeplant bevindt zich een volmiddeleeuwse nederzetting, die deels verstoord is, maar waarbij toch minstens 2 boerderijen en 4 waterputten nog konden worden onderzocht. Op de top is een opmerkelijke vondst van een vol- tot laatmiddeleeuwse windmolen op te tekenen.

Ook latere periodes zijn vertegenwoordigd, vooral sporen gelinkt aan het gebruik van de terreinen als vliegveld.

Dit is slechts een voorlopige stand van zaken. In de toekomst zal nog veel onderzoek uitgevoerd worden naar aanleiding van nieuwe werven. Deze unieke site zal verder worden gedocumenteerd, zodat het rijke archeologische bodemarchief niet onherroepelijk verloren gaat. Uiteraard zullen hypothesen en reconstructies in de toekomst bijgeschaafd of zelfs herbekeken moeten worden.